infantil

INFANTIL

Abraça les edats de 3 a 6 anys. Es treballen tres grans àrees globalment: descoberta d’un mateix, descoberta de l’entorn natural i social, intercomunicació i llenguatges (matemàtiques, llengua catalana, llengua anglesa, música i plàstica). Es prioritza el treball d’hàbits i es realitza un treball interdisciplinari i globalitzat a partir de projectes basant-se en l’observació, els reptes i l’experimentació.

A les tardes es treballa per ambients i/o espais amb grups internivells per afavorir l’aprenentatge d’habilitats i capacitats d’una manera vivencial. Són espais físics i temàtics, propicis i rics en estímuls, dissenyats considerant l’etapa psicoevolutiva del nen/a i que permeten a aquest/a seguir el seu propi ritme d’aprenentatge i avançar segons les seves capacitats i interessos a partir de l’experimentació i la investigació, tot posant en pràctica els continguts apresos.

En aquests, els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions, procurant que tots els infants al llarg del trimestre hagin passat per tots els espais. Així doncs, són espais que respecten la diversitat tenint en compte en tot moment el ritme natural de cada infant.

Aquest treball es complementa amb un treball d’educació emocional i de valors amb la Duna.

Es disposa d’espais propis per a l’esbarjo, el joc simbòlic i per al treball de psicomotricitat i música.